ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
http://drive.google.com/file/d/1W9giLGqWrPI3b7BfeNgwpoydG8wV5HC3/view?usp=sharing
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
http://drive.google.com/file/d/1pIvFp-Ivlc043H5xuN28zSLpgQ9kAiZ-/view?usp=sharing
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545
https://drive.google.com/file/d/1OmSObJrAuMZQftqhTMym1JwiTvTIGIwi/view?usp=sharing
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
http://drive.google.com/file/d/1znu-mv2Is8MOIfBGM5Tm53xuwO0EfxCZ/view?usp=sharing
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
http://drive.google.com/file/d/1H5ILMy7XcAvNJIexcxohdwYUezQpLL3Y/view?usp=sharing
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
http://drive.google.com/file/d/13ZJjRmR_cYKzJkXUckAfM6DR92AG4hGt/view?usp=sharing
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
http://drive.google.com/file/d/1K8HYBHAMF_-qZhSNY3cLBEp5vVsoueHO/view?usp=sharing
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
http://drive.google.com/file/d/1expRWa5rDYbZk2t4bec0CqvfFex7ZMia/view?usp=sharing