มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

บริหารงานทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

        หน้าที่ความรับผิดชอบของครู หมายถึง กิจที่ครูต้องกระทำให้ได้ผลดีโดยสม่ำเสมอ การกระทำของครูเพื่อให้เกิดผลดีได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานของกฎระเบียบ จริยธรรม จรรยาบรรณและคุณธรรมเป็นปัจจัยสำคัญด้วย

        ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของครูที่สังคมคาดหวัง เป็นภารกิจที่สังคมมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูกระทำ และเป็นพันธกิจที่ผู้เป็นครูมอบให้กับสังคม

หน้าที่ของครูในแง่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สรุปไว้ดังนี้

        1. ครูเป็นผู้ที่สามารถให้ทางแห่งความรอดแก่ศิษย์ ความรอดมีอยู่สองทางคือ ทางรอดทางกายและทางรอดทางใจ

        2. ครูต้องสามารถดำรงความเป็นครูอยู่ใต้ทุกอิริยาบถ

        3. ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างตามคำสอนแก่ศิษย์ได้ สอนอย่างไรทำอย่างนั้น

        การพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของครูนั้น อาจพิจารณาได้สองด้าน คือ การพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับที่ค่อนข้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบทบัญญัติต่างๆเป็นลักษณะที่ค่อนข้างบังคับว่าครูต้องกระทำกิจเหล่านั้น ส่วนการพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของครูในอีกด้านหนึ่งนั้นก็เป็นการพิจารณาหน้าที่ของครูในเชิงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

        1. หมั่นอบรมเด็กอยู่เสมอ

        2. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

        3. ช่วยให้คำแนะนำแก่เด็กด้วยความเต็มใจ  

        4. ดูแลบำรุงรักษาห้องเรียนและอาคารสถานที่

        5. เกี่ยวกับธุรการและระเบียบวินัย

        6. สอนให้เด็กเป็นคนดี

        7. เป็นตัวอย่างแก่เด็ก

        8. จัดการแนะแนวที่ดีแก่เด็ก

        9. เอาใจใส่เด็ก

        10. บริการโรงเรียน

        11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

        12. ร่วมกิจกรรมชุมชน

        13. เอาใจใส่และพยายามเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก

        14. ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนได้ดี

บริหารงานวิชาการ

1. การดำเนินงาน/ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

    1.1 คุณภาพงานด้านความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

    1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรม /ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพของงาน (วิจัยชั้นเรียน, บันทึกหลังสอน, ผลงานนักเรียน)

    1.3 มุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

2. การบริการที่ดี

    2.1 การปรับปรุงระบบบริการ

    2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนาตนเอง

    3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนาหรือวิธีการอื่นๆ

    3.2 การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

    3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน

4. การทำงานเป็นทีม

    4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่วมงาน

    4.2 การแสดงบทบาทของผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

    4.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย

    4.4 การเสริมแรงให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อร่วมงานในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะประจำสายงานวิชาการ

1. การออกแบบการเรียนรู้

    1.1  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้

    1.2  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้

    1.3  การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

2. การพัฒนาผู้เรียน

    2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

    2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

    2.3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน

    2.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน

    3.1 การจัดบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน

    3.2 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา

    3.3 การกำกับดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา

บริหารงานงบประมาณ

1. งานธุรการ-สารบรรณ

           งานธุรการ-สารบรรณ โรงเรียน งานหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือรับ หนังสือส่ง หนังสือภายใน หนังสือภายนอก การลงทะเบียนรับหนังสือ การส่งหนังสือ ติดต่องานหรือราชการต่างๆ

2. งานพัสดุ

           งานพัสดุโรงเรียน หมายถึง การลงทะเบียนพัสดุทุกชนิดที่เป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียน

3. งานต้อนรับบริการ

           งานต้อนรับและบริการ คือ การบริการหรือต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียน คณะศึกษาดูงานต่างๆ รวมไปถึงการประชุมครู การอบรมครู ในด้านการบริการเครื่องดื่ม อาหารว่างต่างๆ

4. งานสวัสดิการครู

           งานสวัสดิการครู เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร การบรรจุแต่งตั้ง การจัดทำเรื่องการต่อใบประกอบวิชาชีพต่างๆ รวมไปถึงใบรับรองสิทธิ์ รับรองเงินเดือน เพื่อประกอบธุรกรรมทางการเงินของคณะครู

5. งานโภชนาการ อาหารปลอดภัยในโรงเรียน

           งานอาหารโภชนาการ เป็นการดำเนินการด้านอาหารกลางวันนักเรียน เป็นการควบคุมดูแลการบริโภคเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

6. สวัสดิการครู

           สวัสดิการครูด้านการเงินของครู โรงเรียนมีสวัสดิการด้านการเงินให้กับคณะครูของโรงเรียน คือ เงินกู้กองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนครูสามารถยื่นกู้ได้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครอบครัว, ค่าใช้จ่ายการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ ตามกรณี

           ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติและหน้าที่ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด