ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวปาลิดา นามเสนาะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.99 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวอรชนก ขาวอุบล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 797.11 KB