ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT
นางสาวจิราภรณ์ บูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์