ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง ท้องก่อนวัย
ผลงานนักเรียน ภาพยนตร์สั้นเตือนใจวัยโจ๋ เรื่อง ท้องก่อนวัย จากชุมนุม Samsung Dicoveryclub โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL “กระบวนการ” ที่ไม่ใช่แค่การศึกษาในห้องเรียน แต่เป็นกระบวนการสร้างคนที่คิดได้ ทำเป็น เป็นการดึงศักยภาพที่ทุกคนมี ลงมือทำ สู่การเปลี่ยนที่เป็นรูปธรรม

ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง เด็กแวนซ์
ผลงานนักเรียน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เด็กแวนซ์ จากชุมนุม Samsung Dicoveryclub โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง มองวัดใหญ่ชัยมงคลผ่านวรรณกรรม
ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง ไก่พระนเรศวร
ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง ความสัมพันธ์ของวัดใหญ่ชัยมงคลกับประวัติศาสตร์อยุธยา