ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย (Goals)
เป้าหมาย (Goal)

 

 

เป้าหมาย (Goal)

๑. ผู้เรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก สูงขึ้น

๓. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพและได้รับส่งเสริมเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น

๕.มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน