ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

ภายในปี 2558 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม           มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี  กีฬา  ภาษาและอาชีพ     เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานประชาธิปไตย   มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               มีจิตสำนึกในความเป็นไทยภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา