ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ
คำขวัญ

         คำขวัญประจำโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

 “คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม