ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ (Missions)
พันธกิจ(Missions)

           พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน