ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน (The School Ergodic)
อัตลักษณ์นักเรียน

อัตลักษณ์นักเรียน  คือ 

“รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ”

คำอธิบาย       

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  ต่อโรงเรียน ต่อสังคม  และต่อประเทศชาติ