ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เอกสารเผยแพร่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เอกสารเผยแพร่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Missions)
เป้าหมาย (Goals)
คำขวัญ
คติธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน (The School Ergodic)
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (The School Personality)
ค่านิยมขององค์กร
การบริหารจัดการ
สีประจำโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ปี 2555
การจัดการเรียนการสอน DLIT
ช่องการศึกษา DLIT WY Channel
คู่มือการใช้งาน DLIT
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวอรชนก ขาวอุบล
การจัดการเรียนการสอนของนางสาววันดี ถีระแก้ว
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวจิราภรณ์ บูชา
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวมรกต วงษ์เนตร
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวลาวรรณ์ โสภิส
การจัดการเรียนการสอนของนางกนกวรรณ สระรักษ์
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
การจัดการเรียนการสอนของนายนาริส มะลิซ้อน
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรม
สื่อ นวัตกรรม
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ไม้มวยไทย
โรงเรียนรักษาศีล 5
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2557
SAR ปีการศึกษา 2557
SAR ปีการศึกษา 2558
SAR ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม English Daily Conversation
กิจกรรม English Daily Conversation
ชมรมมัคคุเทศก์น้อย
ชมรม Young Guide
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2013
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1296591
Page Views 1785919
ลิ้งค์น่าสนใจ
กำหนดการกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน(โดยสังเขป)

โรงเรียนนี้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑พฤษภาคม ๒๕๑๗เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้อาคารเรียนของวัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นสถานที่เรียน     ปีแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียน  ๗๖ คน ครู ๕  คน นายสมพงษ์  ตะวันเที่ยง เป็นครูใหญ่  ต่อมานายวีระ  แก้วแหวน   ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๒๕และนายบัว  สุขนิคม มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๓๔ นายปรีชา  มีวุฒิสม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๕  ใน ปี  ๒๕๓๗ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา    

ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เริ่มแรกมีนักเรียนมาเรียน  ๑๗ คน 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นายนิพนธ์  กฤชสินชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นางจุฑามาศ  รอดภัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน