ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนการสอนของนางสาวจิราภรณ์ บูชา