ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ค. 61 ศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง
04 พ.ค. 61 อบรมการใช้ห้อง Digital System
03 พ.ค. 61 อบรมการใช้ห้อง E – Library
02 พ.ค. 61 อบรมการใช้ห้อง E – Classroom
29 ก.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมปลาย
นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
28 ก.ค. 57 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับประถมปลาย
นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
27 ก.ค. 57 กิจกรรมท่องพุทธวจน ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก นายอำนวย ศรีอนันต์
26 ก.ค. 57 ถึง 28 ก.ค. 57 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
นางจุฑามาศ รอดภัย
25 ก.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมต้น
นางวิไลวรรณ โตสูง
25 ก.ค. 57 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ เข้าศึกษาดูงาน (150 คน)
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ เข้าศึกษาดูงาน (150 คน)  เวลา 9.00 น. - 11.30 น.
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.6
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
24 ก.ค. 57 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับประถมต้น
วัดเกาะแก้ว นางวิไลวรรณ โตสูง
22 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.5
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
21 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
18 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
17 ก.ค. 57 สอบอ่าน-เขียน นักเรียนชั้น ป.2-ม.3
นางชัชมินทร์ อรรถโสภา
15 ก.ค. 57 อบรมวิทยากรแกนนำ โรงเรียนสุจริต (ป.5)
โรงแรมวรบุรี นางสาวกัลยา กาละมูล,นางสาวอรอุมา ขันธพาลี,นางสาวมรกต วงษ์เนตร
12 ก.ค. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับปฐมวัย
นางสาวผกามาศ สุยยอย,นางวนิดา แสดงฤทธิ์
10 ก.ค. 57 แห่เทียนจำนำพรรษา
นางสมหมาย นาคะตะ
10 ก.ค. 57 รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
โรงแรมมิราเคิล นางจุฑามาศ รอดภัย
09 ก.ค. 57 เป็นสถานที่แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
นายสานนท์ สุขจรูญ
08 ก.ค. 57 รับพระราชทานใบประกาศฯ ผู้บริหารดีเด่น
โรงแรมมิราเคิล นางจุฑามาศ รอดภัย
07 ก.ค. 57 อบรมการทำข้อสอบออนไลน์
อาคารวิทยบริการ นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
07 ก.ค. 57 บันทึก VDO ท่องพุทธวจน
บันทึก VDO ท่องพุทธวจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นอนุบาล 2
นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
06 ก.ค. 57 ถึง 07 ก.ค. 57 อบรมเด็กพิเศษเรียนร่วม
โรงแรมวรบุรี นางมณี ราตรีโชติ และนางสาวชุดารัตน์ ประพันธ์ศิลป์
05 ก.ค. 57 อบรมครูแกนนำโรงเรียนสุจริต
น.ส.กัลยา กาละมูล,นางสาวอรอุมา ขันธพาลี.นางสาวมรกต วงษ์เนตร
05 ก.ค. 57 ถึง 06 ก.ค. 57 อบรมพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวลาวรรณ์ โสภิส
04 ก.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับมัธยม
นายไพรัช ทันกลาง
03 ก.ค. 57 แข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ นายสานนท์ สุขจรูญ
01 ก.ค. 57 เดินสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายอำนวย ศรีอนันต์
11 เม.ย. 57 รับทุนวัดพนัญเชิง (ประถม)
น.ส.จิราภรณ์ บูชา
09 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูมัธยมศึกษา
01 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 โครงการสอนเสริมการอ่าน ภาคฤดูร้อน
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
31 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบนักเรียน
คณะครู
31 มี.ค. 57 วันแจกใบประกาศนักเรียน ม.3
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
31 มี.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
30 มี.ค. 57 ถึง 05 เม.ย. 57 วันบรรพชาสามเณร/บวชสีลจาริณี (วัดใหญ่)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
24 มี.ค. 57 สอบ NT ป.3
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
17 มี.ค. 57 วันนายขนมต้ม
นายไพรัช ทันกลาง
15 มี.ค. 57 วันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร (วัดใหญ่)
นายสานนท์ สุขจรูญ
10 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / ปลายปี
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
06 มี.ค. 57 วันบัณฑิตน้อย
นางวนิดา แสดงฤทธิ์
28 ก.พ. 57 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
24 ก.พ. 57 เปิดโลกมหกรรมวิชาการ/งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มหกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 มหกรรมแสดงศักยภาพนักเรียน
คณะครู
18 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (เมืองทอง)
สพฐ.
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-NET
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
30 ม.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
29 ม.ค. 57 กิจกรรม Day Camp เตรียมลูกเสือสำรอง
น.ส.ผกามาศ สุยอย
27 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.จิราภรณ์ บูชา
20 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางวันเพ็ญ/นางศจีพร
20 ม.ค. 57 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูวนิดา แสดงฤทธิ์
16 ม.ค. 57 วันครู
คณะครู
13 ม.ค. 57 ถึง 17 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นายอำนวย ศรีอนันต์
11 ม.ค. 57 วันเด็ก (สนามกีฬากลาง)
สภานักเรียน
06 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายพัสวี/นางชญาดา
30 ธ.ค. 56 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
27 ธ.ค. 56 วันปีใหม่
คณะครู
25 ธ.ค. 56 ถึง 25 ก.พ. 57 วันคริสต์มาส
ครูสาระภาษาอังกฤษ
24 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 Child Show 2013 ระดับภาค
คณะครู
23 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.มรกต วงษ์เนตร
16 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางสมหมาย/นางวิไลวรรณ ศรีวิบูลย์รัตน์
12 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
นายอำนวย ศรีอนันต์
11 ธ.ค. 56 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง
นางสมหมาย นาคะตะ
11 ธ.ค. 56 ถึง 19 ธ.ค. 56 สพป.อย. 1 เกมส์
นายไพรัช ทันกลาง
09 ธ.ค. 56 สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
09 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นางมณี/นายพงศพัศ
04 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ
02 ธ.ค. 56 ถึง 06 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายสานนท์/น.ส.อรนุช
25 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.อภิญญา เปรมจิตต์
25 พ.ย. 56 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556
นายอำนวย ศรีอนันต์
24 พ.ย. 56 ถึง 26 พ.ย. 56 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี
18 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางวิไลวรรณ โตสูง
11 พ.ย. 56 ถึง 15 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
น.ส.กัลยา/นางบุญปลูก
04 พ.ย. 56 ถึง 08 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
01 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2
31 ต.ค. 56 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
29 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
คณะครู
24 ต.ค. 56 วันเกิดแม่ชี (วัดใหญ่)
น.ส.จิราภรณ์ บูชา
23 ต.ค. 56 วันออกพรรษา ตักบาตรเทโว (วัดใหญ่)
นางสมหมาย นาคะตะ
11 ต.ค. 56 กีฬาสัมพันธ์ครู เขต 1
11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 1
01 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 แสด-เทา เกมส์
นายไพรัช ทันกลาง
30 ก.ย. 56 วันแสดงมุฑิตาจิต
ประถมศึกษาตอนต้น
25 ก.ย. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
23 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 ทดสอบปลายภาค
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
19 ก.ย. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่อนุบาล
12 ก.ย. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมต้น
04 ก.ย. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมปลาย
29 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่มัธยม
27 ส.ค. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
26 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.อภิญญา เปรมจิตต์
21 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่อนุบาล
19 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางวันเพ็ญ/นางศจีพร
18 ส.ค. 56 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ โตสูง
16 ส.ค. 56 วันวิทยาศาสตร์
ครูสาระวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมต้น
12 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นายอำนวย
09 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
ประถมศึกษาตอนปลาย
08 ส.ค. 56 วันอาเซียน
ครูสาระสังคมฯ
06 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมปลาย
05 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)

นายพัสวี/นางชญาดา
30 ก.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่มัธยม
29 ก.ค. 56 วันภาษาไทย
ครูสาระภาษาไทย
26 ก.ค. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
26 ก.ค. 56 ถึง 27 ก.ค. 56 ชุมนุมลูกเสือจังหวัด (โรงเรียนวัดประดู่)
22 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.อภิญญา เปรมจิตต์
19 ก.ค. 56 เวียนเทียน(วันอาสาฬหบูชา)
ครูใหญ่
16 ก.ค. 56 ทดสอบกลางภาค
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางสมหมาย/นางวิไลวรรณ ศรี
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นางมณี/นายพงศพัศ
04 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายพัสวี/นางชญาดา
03 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คณะครู
01 ก.ค. 56 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
ครูชญาดา ครูอำนวย
01 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายสานนท์/น.ส.อรนุช
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่

ครูสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 56 ค่ายธรรมะระดับอนุบาล(วัดเกาะแก้ว)

น.ส.สุนันทา
18 มิ.ย. 56 ประกวดระเบียบแถว

13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู

 

05 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย

คณะครูประถมต้นและ สภานักเรียน
01 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 เยี่ยมบ้านนักเรียน

คณะครูทุกคน
30 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 ประชุม Thai School Lunch
น.ส.นริศรา ใบบัว
28 พ.ค. 56 ถึง 30 พ.ค. 56 กิจกรรมค่ายประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


คณะครูประถมปลายและ สภานักเรียน
27 พ.ค. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
24 พ.ค. 56 ห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล/สวมเสื้อหนุ่มกรุงเก่า-สาวกรุงศรี คณะครูทุกคน
23 พ.ค. 56 ค่ายธรรมะระดับประถมศึกษาตอนต้น (วัดเกาะแก้ว)


วัดเกาะแก้ว นางศจีพร ภาคเดช
23 พ.ค. 56 ค่ายธรรมะระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ค่ายธรรมะระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วัดเกาะแก้ว)
วัดเกาะแก้ว น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
23 พ.ค. 56 เวียนเทียน (วันวิสาขบูชา)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปเวียนเทียน(วันวิสาขบูชา) ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล นางสมหมาย นาคะตะ
21 พ.ค. 56 ถึง 22 พ.ค. 56 ประชุมปฏิบัติการครูมัธยมศึกษา

ประชุมปฏิบัติการครูมัธยมศึกษา (ครูภาษาอังกฤษมัธยมจำนวน 53 คน)

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อย.1.
21 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย
ห้องพระครูพิสุทธิ์บุญสาร คณะครูมัธยมและ สภานักเรียน
20 พ.ค. 56 ถึง 24 พ.ค. 56 รับสมัครสมาชิกชุมนุม

รับสมัครสมาชิกชุมนุม (ส่งเอกสารสรุปที่ครูใหญ่)

คณะครูทุกคน
16 พ.ค. 56 ถึง 17 พ.ค. 56 สพป.อย.1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อย.1.
10 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
10 พ.ค. 56        ชั้นอนุบาลปีที่  1
14-15 พ.ค. 56   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
15 พ.ค. 56        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) คณะครูอนุบาล (ศิริพร) ครูที่สอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูที่สอนประถมศึกษาปีที่ 1
07 พ.ค. 56 ถึง 08 พ.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์
ศูนย์วิทยบริการ คณะผู้บริหาร และน.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
05 พ.ค. 56 ถึง 06 พ.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
ห้องประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
03 พ.ค. 56 สอบคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
01 พ.ค. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 การเรียนรู้เรื่อง “ส้วม” ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3 และ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

01 พ.ค. 56 มอบตัวนักเรียนเก่า อ.2 , ป.2-6 และ ม.2-3

มอบตัวนักเรียนเก่า อ.2, ป.2-6 และ ม.2-3 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้องพระครูพิสุทธิ์บุญสาร ครูประจำชั้น
29 เม.ย. 56 ถึง 01 พ.ค. 56 ประชุมครูฯ เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2556
ห้องประชุมบัวหลวง คณะครูทุกคน