ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 กำหนดการศึกษาดูงานมุฑิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุฯ
เพชรบุรี นางจุฑามาศ รอดภัย
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง จำนวน 6 คน และผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 คน
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 จัดค่ายอบรมฝึกสติและสมาธิเป็นฐานในการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
จัดค่ายอบรมฝึกสติและสมาธิเป็นฐานในการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ผู้เข้าร่วมเข้าค่ายอบรมฝึกสติและสมาธิฯ  มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดใหญ่ชัยมงคล / แต่งกายชุดขาว โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
30 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 กิจกรรม "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
นักเรียนชั้นม.1 เข้าร่วมกิจกรรม "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
โรงเรียวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สร้างขวัญกำลังใจฯ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ค.62
โรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และเขต 3 จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
22 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันการทุจริตและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เวลา 8.30 - 16.30 น.
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ชุดข้าราชการ สีกากี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
17 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562
โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 ก.ค. 62 ประชุมเพื่อเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562 ระหว่างวันที่ 17 - 24 กรกฎาคม  2562
ณ ห้องประชุม โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ก.ค. 62 ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
เริ่มเวลา 9.00 - 14.30 น.
หน้าร้านขนมจีน ก้ามปู - วัดใหญ่ชัยมงคล / แต่งกายสวมเสื้อสีเหลืองสุภาพหรือผ้าไทย เทศบาลเมืองอโยธยา
11 ก.ค. 62 ศึกษาดูงาน
นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 40 คน ไปศึกษาดูงานด้านพิษภัยของยาเสพติด 
เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
05 ก.ค. 62 เชิญประชุม
 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารอู่ทอง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารอู่ทอง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
05 ก.ค. 62 ถึง 06 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบ สื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
04 ก.ค. 62 ศึกษาดูงาน
  โรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม จังหวัดปทุมธานี  ขอมาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่เวลา 7.30 -16.30 น.
โรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม จังหวัดปทุมธานี
03 ก.ค. 62 อบรมการสร้างเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
นักเรียน เข้าอบรมการสร้างเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เทศบาลเมืองอโยธยา
03 ก.ค. 62 ประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา  13.30 น.   ประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
03 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เวลา 8.30-15.00 น.
วันที่ 3 ก.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.1-3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 4 ก.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.4-6 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 5 ก.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
01 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ร่วมพิธีสวนสนาม วันคล่้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / แต่งกายเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุยา
27 มิ.ย. 62 ถึง 07 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา ป.4-6
สวนสนุกดรีมเวิล์ด ครูระดับ ป.4- ป.6
27 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา ม.1-3

ทัศนศึกษา ม.1-3

สวนสนุกดรีมเวิล์ด ครูระดับ ม.1- ม.3
27 มิ.ย. 62 ร่วมพิธีไหว้ครู

08.10 น. ร่วมพิธีไหว้ครู


ม.ราชภัฏฯ
26 มิ.ย. 62 ถึง 29 มิ.ย. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณธิการกิจฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณธิการกิจฯ  

ร.ร.เบลล่า นนทบุรี นางจุฑามาศ รอดภัย
26 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา อ.2-3


พิพิธภัณฑ์เด็ก ครูปฐมวัย
26 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา ป.1-3

ทัศนศึกษา ป.1-3

ซาฟารีเวิล์ด ครูระดับ ป.1- ป.3
26 มิ.ย. 62 เข้าร่วมโครงการป้องกันยาเสพติด

นร.ป.5 จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันยาเสพติด 

จ.ลพบุรี นายณัฐกรณ์ เกลี้ยวเกตุ และนางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
26 มิ.ย. 62 ร่วมงานติดตามสภาพปัญหาฯ

08.30 น. ร่วมงานติดตามสภาพปัญหาฯห้องประชุมมงคลฯ นางจุฑามาศ รอดภัย
21 มิ.ย. 62 ประชุมผู้บริหาร รร.เครือข่ายวิถีพุทธฯ
13.30น. ประชุมผู้บริหาร รร.เครือข่ายวิถีพุทธฯ 
14 มิ.ย. 62 ประชุมและประเมินผลงานวิชาการฯ

09.00 น. ประชุมและประเมินผลงานวิชาการฯ


ห้องประชุม สพป.อย.1
10 มิ.ย. 62 ประชุมและแจ้งผลการตรวจประเมินข้าราชการฯ
09.00 น. ประชุมและแจ้งผลการตรวจประเมินข้าราชการฯ 
ห้องประชุมสพป.อย.1 นางจุฑามาศ รอดภัย
31 พ.ค. 62 นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ณ สพป.อย.1

เวลา  08.30-16.30 น. ประชุมผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ฯ

ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 พ.ค. 62 อบรมความรู้เรื่องกฎจราจรและการปฏิบัติ

อบรมความรู้เรื่องกฎจราจรและการปฏิบัติให้กับนักเรียนจราจร จำนวน 30 คน

28 พ.ค. 62 ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)/การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม นางจุฑามาศ รอดภัย คณะครูและนักเรียน
25 พ.ค. 62 ประชุมใหญ่ชมรมครูปฐมวัย

13.00-15.00 . ประชุมใหญ่ชมรมครูปฐมวัย  

ห้องประชุมโกเมศ รร.อนุบาลฯ ครูปฐมวัย
23 พ.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ป.4-6

เข้าค่ายคุณธรรม ป.4-6


วัดใหญ่ชัยมงคล ครูระดับ ป.4- ป.6
21 พ.ค. 62 ถึง 22 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ม.1-3

เข้าค่ายคุณธรรม ม.1-3

 
วัดใหญ่ชัยมงคล ครูระดับ ม.1- ม.3
18 พ.ค. 62 รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

เวลา  11.00 น. รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

  
วัดใหญ่ชัยมงคล นางจุฑามาศ รอดภัย
15 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม อ.2 ,ป.1และ ม.1
เข้าค่ายคุณธรรม อ.2 ,ป.1และ ม.1 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล คณะครูระดับอนุบาล 2,ป.1,ม.1
10 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
เวลา 9.00 น.  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์
ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นางจุฑามาศ รอดภัย
08 พ.ค. 62 ประชุมผู้บริหาร เดือนพฤษภาคม
07.00–16.30 น. ประชุมผู้บริหาร เดือน พ.ค.  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สหกรณ์ฯ
ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุฑามาศ รอดภัย
03 พ.ค. 62 อบรม “Google Apps and iTunes U Course for Teacher”
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ และนางสาวอัจจิมา บำรุงนา
01 พ.ค. 62 มอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ,ป.2–ป.6 และ ม.2–ม.3