ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ค. 63 ถึง 29 พ.ค. 63 ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
หลักสูตรโครงงานคุณธรรม+ธรรมทักษะชีวิต                   
 
วัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
27 พ.ค. 63 ค่ายคุณธรรม ระดับชั้นอนุบาล
หลักสูตรมารยาทชาวพุทธ
วัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
21 พ.ค. 63 ถึง 22 พ.ค. 63 ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6
หลักสูตรโครงงานคุณธรรม 
วัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
20 พ.ค. 63 ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3
หลักสูตรโครงงานคุณธรรม 
วัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
15 พ.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
13 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.1
หลักสูตรปฐมนิเทศคุณธรรม (มอบตัวเป็นศิษย์) 
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
13 พ.ค. 63 ถึง 14 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1

หลักสูตรปฐมนิเทศคุณธรรม (มารยาทชาวพุทธ)


วัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
13 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น อ.2
หลักสูตรปฐมนิเทศคุณธรรม (มอบตัวเป็นศิษย์) 
ห้องพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
12 พ.ค. 63 ค่ายคุณธรรม ครู หลักสูตรพลังแห่งขณะห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
06 เม.ย. 63 มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 08.30 - 11.00 น.
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
02 เม.ย. 63 จับฉลาก และประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 08.30 -16.30 น.
อาคาร 4 ชั้นล่าง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
21 มี.ค. 63 มอบตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 08.30 - 11.00 น.
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
15 มี.ค. 63 จับฉลาก และประกาศผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
14 มี.ค. 63 มอบตัว นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
เวลา 09.00 - 11.00 น.
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
07 มี.ค. 63 จับฉลาก และประกาศผล ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
06 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 08.30 -16.30 น.
อาคาร 4 ชั้นล่าง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
03 มี.ค. 63 ร่วมงานฉลอง 9 รางวัล พระราชทาน
09.00–12.00 น.
ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์
02 มี.ค. 63 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตตรวจราชการที่ 1
- 13.00–16.30 น.
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4ขวบ)
08.30-16.30 น.
อาคาร 4 ชั้นล่าง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
14 ก.พ. 63 งานกีฬาสีภายใน "แสด เทาเกมส์"
เวลา 08.00 -15.30 น.
โดมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
05 ก.พ. 63 ถึง 06 ก.พ. 63 ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ณ กองร้อยบังคับการและบริการ บังคับการอาสารักษาดินแดนจ.อยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
04 ก.พ. 63 โครงการ Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ณ กองร้อยบังคับการและบริการ บังคับการอาสารักษาดินแดน จ.อยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ชั้น ม.3
โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ชั้นป.6
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
25 ม.ค. 63 เตรียมความพร้อบสอบ O-NET
เวลา 8.30 - 15.30 น. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
24 ม.ค. 63 Coaching ผอ.รร.วัดสว่างอารมณ์
เวลา 10.00 น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางจุฑามาศ รอดภัย
22 ม.ค. 63 ร่วมประชุม สัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา และเข้ารับโล่เกียรติคุณ
  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
21 ม.ค. 63 ร่วมทำบุญวันกตัญญู(พระครูภาวนารังสี)
เวลา 08.00 - 13.00 น.
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล
20 ม.ค. 63 ร่วมสวดพระอภิธรรมวันกตัญญู(พระครูภาวนารังสี)
เวลา 19.00 น. 
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล
20 ม.ค. 63 ร่วมประชุม
เวลา 13.30 น.
ห้องประชุม อบจ.อยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 ม.ค. 63 เตรียมความพร้อบสอบ O-NET
เวลา 8.30 - 15.30 น. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
15 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
14 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
13 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
11 ม.ค. 63 เตรียมความพร้อบสอบ O-NET
เวลา 8.30 - 15.30 น. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
09 ม.ค. 63 เชิญประชุมตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เวลา 8.30 - 16.30 น. 
ณ โดมเอนกประสงค์ สพอ.อย.1 / แต่งกาย ใส่เสื้อกีฬา เดิน - วิ่ง ของ สพป.อย.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
09 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 น. จำนวน 10 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
08 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 น. จำนวน 10 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
07 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 น. จำนวน 10 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
06 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 13.00 น. จำนวน 10 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
04 ม.ค. 63 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 74 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญยโสภโณ)
เวลา 10.00 น. 
ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม วัดเสนาสนาราม
04 ม.ค. 63 เตรียมความพร้อบสอบ O-NET
เวลา 8.30 - 15.30 น. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
03 ม.ค. 63 เชิญประชุม
เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
27 ธ.ค. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.วัดพุทไธศวรรย์
นางจุฑามาศ รอดภัย
23 ธ.ค. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.วัดไผ่ฯ
นางจุฑามาศ รอดภัย
21 ธ.ค. 62 เป็นวิทยากรบรรยาย สคบส.(วัดไร่ขิง) รุ่นที่ 4
เวลา 13.00 - 16.00 น
สคบส.(วัดไร่ขิง) สคบส.
19 ธ.ค. 62 ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
นักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ชัยมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา
19 ธ.ค. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.พรพินิตวิทยาคาร
นางจุฑามาศ รอดภัย
19 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เวลา 13.00 น. เป้นต้นไป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
18 ธ.ค. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.วัดกุฎีลาย
นางจุฑามาศ รอดภัย
18 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
17 ธ.ค. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.วัดปากกราน
นางจุฑามาศ รอดภัย
17 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
เวลา 13.00 น เป้นต้นไป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
16 ธ.ค. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.วัดตูม
นางจุฑามาศ รอดภัย
16 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 - 3
เวลา 9.00 เป็นต้นไป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
13 ธ.ค. 62 เป็นวิทยากรบรรยาย สคบส.(วัดไร่ขิง) รุ่นที่ 3
เวลา 17.00 -20.00 น.
สคบส.(วัดไร่ขิง) สคบส.
13 ธ.ค. 62 การประชุมตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสถานศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เวลา 09.00 น
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
12 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
11 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
10 ธ.ค. 62 ถึง 09 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
04 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
03 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
02 ธ.ค. 62 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุ่มร่องฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 13.00 น. จำนวน 11 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
01 ธ.ค. 62 เป็นวิทยากรบรรยาย สคบส.(วัดไร่ขิง) รุ่นที่ 2
เวลา 17.00 - 20.00 น.
สคบส.(วัดไร่ขิง) สคบส.
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา ชั้น ประมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานพระพุทธศาสนา
28 พ.ย. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.วัดพระงาม
นางจุฑามาศ รอดภัย
27 พ.ย. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.วัดช้างใหญ่
นางจุฑามาศ รอดภัย
26 พ.ย. 62 กำหนดการคณะ Coaching team เข้าเยี่ยม ร.ร.ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รร.ปฐมวิทยาคาร
นางจุฑามาศ รอดภัย
23 พ.ย. 62 เป็นวิทยากรบรรยาย สคบส.(วัดไร่ขิง) รุ่นที่ 1
เวลา 17.00 - 20.00 น. 
สคบส.(วัดไร่ขิง) สคบส.
21 พ.ย. 62 เชิญประชุม การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2562
เวลา  09.30 น.
ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
16 พ.ย. 62 เชิญเป็นเกียรติเนื่องในงานฉลองอาคารเรียนหลังใหม่
เวลา 09.00 น.
อาคารหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
15 พ.ย. 62 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
มาทำการตรวจคัดกรองเด็กพิเศษ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
13 พ.ย. 62 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอโยธยา
เวลา 10.00 น.
ห้งอประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา
11 พ.ย. 62 เชิญประชุม
เวลา 14.00 น 
ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารอู่ทอง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
08 พ.ย. 62 ผู้บัญชาการตำรวจ พระนครศรีอยุธยา
มาทำการมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียน  จำนวน 400 ใบ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา
06 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 การแข่งขันงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
04 พ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรีพย์ครูพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
31 ต.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล
08.30 - 12.00 น.
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
30 ต.ค. 62 การพัฒนาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เวลา 10.30 - 12.00 น.
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
22 ต.ค. 62 ศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
15 ต.ค. 62 ถึง 21 ต.ค. 62 ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
สาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) นางจุฑามาศ รอดภัย
30 ก.ย. 62 ร่วมงาน "สานสัมพันธ์ สายใย ร้อยเรียงดวงใจ มุทิตาสารภี"
เวลา 10.00 น.
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงเีรยนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
27 ก.ย. 62 เชิญประชุม
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
25 ก.ย. 62 เชิญประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือน กันยายน
เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
24 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ก.ย. 62 งานอัญเชิญโล่พระราชทานและฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) / ชุดขาว / เสื้อสีขาว โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
11 ก.ย. 62 เชิญประชุมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน
เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
06 ก.ย. 62 ร่วมประชุม PLC iChampion 4 โครงการพัฒนาสถานสึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
03 ก.ย. 62 ถึง 05 ก.ย. 62 ร่วมประชุมกำหนดกรอบเนื้อหา/รูปแบบการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 ส.ค. 62 เข้าร่วมชมนิทรรศการ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่ความเป็นวิถีพุทธพระราชทานอย่างยั่งยืน”
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมชมนิทรรศการ
ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 ส.ค. 62 โครงการอนุรักษ์ดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ กรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน 
ชุดพลศึกษา เทศบาลเมืองอโยธยา
28 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 จัดนิทรรศการ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่ความเป็นวิถีพุทธพระราชทานอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562
ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 ส.ค. 62 เข้าร่วมชมนิทรรศการ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่ความเป็นวิถีพุทธพระราชทานอย่างยั่งยืน”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมชมนิทรศการ
ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 ส.ค. 62 ถึง 29 ส.ค. 62 ประชุมตัดสินสถานศึกษา และสพท. เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม  2562
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 ส.ค. 62 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "Satit Ayutthaya Harmonious Game" ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23 ส.ค. 62 เชิญประชุม
โรงเรียนวัดพนัญเชิง โรงเรียนวัดพนัญเชิง
21 ส.ค. 62 การอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารบุคคล
เวลา 8.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
21 ส.ค. 62 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้ารับการพัฒนาคณะที่ ๑ จำนวน ๑๐ คน และผู้ประสานงาน ๒ คน เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ส.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เวลา 13.00 น. 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
19 ส.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เวลา 13.00 น.
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
15 ส.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
เวลา 9.00 น.
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
15 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 กำหนดการศึกษาดูงานมุฑิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุฯ
เพชรบุรี นางจุฑามาศ รอดภัย
14 ส.ค. 62 ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เวลา 8.30 น.
ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
14 ส.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 - 3
เวลา 9.00 น.
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม
13 ส.ค. 62 เชิญประชุม
  เวลา 13.00 น.  ปรึกษาหารือ และชี้แจงดำเนินการต่างๆ ของชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารอู่ทอง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย ชมรมผุ้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
07 ส.ค. 62 Coaching ครูผู้ช่วย วังน้อย
เวลา 15.30 น.
นางจุฑามาศ รอดภัย
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 จัดค่ายอบรมฝึกสติและสมาธิเป็นฐานในการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
จัดค่ายอบรมฝึกสติและสมาธิเป็นฐานในการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ผู้เข้าร่วมเข้าค่ายอบรมฝึกสติและสมาธิฯ  มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดใหญ่ชัยมงคล / แต่งกายชุดขาว โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง จำนวน 6 คน และผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 คน
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
02 ส.ค. 62 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑ (Clusters)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
30 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 กิจกรรม "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
นักเรียนชั้นม.1 เข้าร่วมกิจกรรม "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
โรงเรียวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 ก.ค. 62 ถึง 01 ส.ค. 62 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สร้างขวัญกำลังใจฯ ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค.62 และ 1 สค.62
โรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และเขต 3 จังหวัดชัยภูมิ / ชุดสุภาพ(เสื้อสีโทนเหลือง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
22 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันการทุจริตและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เวลา 8.30 - 16.30 น.
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ชุดข้าราชการ สีกากี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
17 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562
โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 ก.ค. 62 ประชุมเพื่อเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562 ระหว่างวันที่ 17 - 24 กรกฎาคม  2562
ณ ห้องประชุม โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ก.ค. 62 ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
เริ่มเวลา 9.00 - 14.30 น.
หน้าร้านขนมจีน ก้ามปู - วัดใหญ่ชัยมงคล / แต่งกายสวมเสื้อสีเหลืองสุภาพหรือผ้าไทย เทศบาลเมืองอโยธยา
11 ก.ค. 62 ศึกษาดูงาน
นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 40 คน ไปศึกษาดูงานด้านพิษภัยของยาเสพติด 
เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
05 ก.ค. 62 เชิญประชุม
 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารอู่ทอง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย
ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารอู่ทอง ชั้น 2 โรงเรียนประตูชัย ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
05 ก.ค. 62 ถึง 06 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบ สื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
04 ก.ค. 62 ศึกษาดูงาน
  โรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม จังหวัดปทุมธานี  ขอมาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่เวลา 7.30 -16.30 น.
โรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม จังหวัดปทุมธานี
03 ก.ค. 62 อบรมการสร้างเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
นักเรียน เข้าอบรมการสร้างเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เทศบาลเมืองอโยธยา
03 ก.ค. 62 ประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา  13.30 น.   ประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
03 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เวลา 8.30-15.00 น.
วันที่ 3 ก.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.1-3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 4 ก.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.4-6 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 5 ก.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
01 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ร่วมพิธีสวนสนาม วันคล่้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / แต่งกายเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุยา
27 มิ.ย. 62 ถึง 07 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา ป.4-6
สวนสนุกดรีมเวิล์ด ครูระดับ ป.4- ป.6
27 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา ม.1-3

ทัศนศึกษา ม.1-3

สวนสนุกดรีมเวิล์ด ครูระดับ ม.1- ม.3
27 มิ.ย. 62 ร่วมพิธีไหว้ครู

08.10 น. ร่วมพิธีไหว้ครู


ม.ราชภัฏฯ
26 มิ.ย. 62 ถึง 29 มิ.ย. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณธิการกิจฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณธิการกิจฯ  

ร.ร.เบลล่า นนทบุรี นางจุฑามาศ รอดภัย
26 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา อ.2-3


พิพิธภัณฑ์เด็ก ครูปฐมวัย
26 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษา ป.1-3

ทัศนศึกษา ป.1-3

ซาฟารีเวิล์ด ครูระดับ ป.1- ป.3
26 มิ.ย. 62 เข้าร่วมโครงการป้องกันยาเสพติด

นร.ป.5 จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันยาเสพติด 

จ.ลพบุรี นายณัฐกรณ์ เกลี้ยวเกตุ และนางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
26 มิ.ย. 62 ร่วมงานติดตามสภาพปัญหาฯ

08.30 น. ร่วมงานติดตามสภาพปัญหาฯห้องประชุมมงคลฯ นางจุฑามาศ รอดภัย
21 มิ.ย. 62 ประชุมผู้บริหาร รร.เครือข่ายวิถีพุทธฯ
13.30น. ประชุมผู้บริหาร รร.เครือข่ายวิถีพุทธฯ 
14 มิ.ย. 62 ประชุมและประเมินผลงานวิชาการฯ

09.00 น. ประชุมและประเมินผลงานวิชาการฯ


ห้องประชุม สพป.อย.1
10 มิ.ย. 62 ประชุมและแจ้งผลการตรวจประเมินข้าราชการฯ
09.00 น. ประชุมและแจ้งผลการตรวจประเมินข้าราชการฯ 
ห้องประชุมสพป.อย.1 นางจุฑามาศ รอดภัย
31 พ.ค. 62 นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ณ สพป.อย.1

เวลา  08.30-16.30 น. ประชุมผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ฯ

ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 พ.ค. 62 อบรมความรู้เรื่องกฎจราจรและการปฏิบัติ

อบรมความรู้เรื่องกฎจราจรและการปฏิบัติให้กับนักเรียนจราจร จำนวน 30 คน

28 พ.ค. 62 ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)/การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม นางจุฑามาศ รอดภัย คณะครูและนักเรียน
25 พ.ค. 62 ประชุมใหญ่ชมรมครูปฐมวัย

13.00-15.00 . ประชุมใหญ่ชมรมครูปฐมวัย  

ห้องประชุมโกเมศ รร.อนุบาลฯ ครูปฐมวัย
23 พ.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ป.4-6

เข้าค่ายคุณธรรม ป.4-6


วัดใหญ่ชัยมงคล ครูระดับ ป.4- ป.6
21 พ.ค. 62 ถึง 22 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ม.1-3

เข้าค่ายคุณธรรม ม.1-3

 
วัดใหญ่ชัยมงคล ครูระดับ ม.1- ม.3
18 พ.ค. 62 รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

เวลา  11.00 น. รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

  
วัดใหญ่ชัยมงคล นางจุฑามาศ รอดภัย
15 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม อ.2 ,ป.1และ ม.1
เข้าค่ายคุณธรรม อ.2 ,ป.1และ ม.1 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล คณะครูระดับอนุบาล 2,ป.1,ม.1
10 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
เวลา 9.00 น.  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์
ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นางจุฑามาศ รอดภัย
08 พ.ค. 62 ประชุมผู้บริหาร เดือนพฤษภาคม
07.00–16.30 น. ประชุมผู้บริหาร เดือน พ.ค.  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สหกรณ์ฯ
ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุฑามาศ รอดภัย
03 พ.ค. 62 อบรม “Google Apps and iTunes U Course for Teacher”
ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ และนางสาวอัจจิมา บำรุงนา
01 พ.ค. 62 มอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ,ป.2–ป.6 และ ม.2–ม.3