ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 เม.ย. 56 ถึง 01 พ.ค. 56 ประชุมครูฯ เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2556
ห้องประชุมบัวหลวง คณะครูทุกคน
01 พ.ค. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 การเรียนรู้เรื่อง “ส้วม” ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3 และ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

01 พ.ค. 56 มอบตัวนักเรียนเก่า อ.2 , ป.2-6 และ ม.2-3

มอบตัวนักเรียนเก่า อ.2, ป.2-6 และ ม.2-3 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้องพระครูพิสุทธิ์บุญสาร ครูประจำชั้น
03 พ.ค. 56 สอบคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
05 พ.ค. 56 ถึง 06 พ.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
ห้องประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
07 พ.ค. 56 ถึง 08 พ.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์
ศูนย์วิทยบริการ คณะผู้บริหาร และน.ส.ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
10 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
10 พ.ค. 56        ชั้นอนุบาลปีที่  1
14-15 พ.ค. 56   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
15 พ.ค. 56        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) คณะครูอนุบาล (ศิริพร) ครูที่สอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูที่สอนประถมศึกษาปีที่ 1
16 พ.ค. 56 ถึง 17 พ.ค. 56 สพป.อย.1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อย.1.
20 พ.ค. 56 ถึง 24 พ.ค. 56 รับสมัครสมาชิกชุมนุม

รับสมัครสมาชิกชุมนุม (ส่งเอกสารสรุปที่ครูใหญ่)

คณะครูทุกคน
21 พ.ค. 56 ถึง 22 พ.ค. 56 ประชุมปฏิบัติการครูมัธยมศึกษา

ประชุมปฏิบัติการครูมัธยมศึกษา (ครูภาษาอังกฤษมัธยมจำนวน 53 คน)

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อย.1.
21 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย
ห้องพระครูพิสุทธิ์บุญสาร คณะครูมัธยมและ สภานักเรียน
23 พ.ค. 56 ค่ายธรรมะระดับประถมศึกษาตอนต้น (วัดเกาะแก้ว)


วัดเกาะแก้ว นางศจีพร ภาคเดช
23 พ.ค. 56 ค่ายธรรมะระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ค่ายธรรมะระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วัดเกาะแก้ว)
วัดเกาะแก้ว น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
23 พ.ค. 56 เวียนเทียน (วันวิสาขบูชา)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปเวียนเทียน(วันวิสาขบูชา) ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล นางสมหมาย นาคะตะ
24 พ.ค. 56 ห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล/สวมเสื้อหนุ่มกรุงเก่า-สาวกรุงศรี คณะครูทุกคน
27 พ.ค. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
28 พ.ค. 56 ถึง 30 พ.ค. 56 กิจกรรมค่ายประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


คณะครูประถมปลายและ สภานักเรียน
30 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 ประชุม Thai School Lunch
น.ส.นริศรา ใบบัว
01 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 เยี่ยมบ้านนักเรียน

คณะครูทุกคน
05 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย

คณะครูประถมต้นและ สภานักเรียน
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู

 

18 มิ.ย. 56 ประกวดระเบียบแถว

26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่

ครูสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 56 ค่ายธรรมะระดับอนุบาล(วัดเกาะแก้ว)

น.ส.สุนันทา
01 ก.ค. 56 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
ครูชญาดา ครูอำนวย
01 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายสานนท์/น.ส.อรนุช
03 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คณะครู
04 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายพัสวี/นางชญาดา
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นางมณี/นายพงศพัศ
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางสมหมาย/นางวิไลวรรณ ศรี
16 ก.ค. 56 ทดสอบกลางภาค
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
19 ก.ค. 56 เวียนเทียน(วันอาสาฬหบูชา)
ครูใหญ่
22 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.อภิญญา เปรมจิตต์
26 ก.ค. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
26 ก.ค. 56 ถึง 27 ก.ค. 56 ชุมนุมลูกเสือจังหวัด (โรงเรียนวัดประดู่)
29 ก.ค. 56 วันภาษาไทย
ครูสาระภาษาไทย
30 ก.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่มัธยม
05 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)

นายพัสวี/นางชญาดา
06 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมปลาย
08 ส.ค. 56 วันอาเซียน
ครูสาระสังคมฯ
09 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
ประถมศึกษาตอนปลาย
12 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นายอำนวย
14 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมต้น
16 ส.ค. 56 วันวิทยาศาสตร์
ครูสาระวิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 56 ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ โตสูง
19 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางวันเพ็ญ/นางศจีพร
21 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่อนุบาล
26 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.อภิญญา เปรมจิตต์
27 ส.ค. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
29 ส.ค. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่มัธยม
04 ก.ย. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมปลาย
12 ก.ย. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่ประถมต้น
19 ก.ย. 56 ตักบาตรวันพระ เทศกาลเข้าพรรษา
ครูใหญ่อนุบาล
23 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 ทดสอบปลายภาค
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
25 ก.ย. 56 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
ผู้บริหาร
30 ก.ย. 56 วันแสดงมุฑิตาจิต
ประถมศึกษาตอนต้น
01 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 แสด-เทา เกมส์
นายไพรัช ทันกลาง
11 ต.ค. 56 กีฬาสัมพันธ์ครู เขต 1
11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 1
23 ต.ค. 56 วันออกพรรษา ตักบาตรเทโว (วัดใหญ่)
นางสมหมาย นาคะตะ
24 ต.ค. 56 วันเกิดแม่ชี (วัดใหญ่)
น.ส.จิราภรณ์ บูชา
29 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
คณะครู
31 ต.ค. 56 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
01 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2
04 พ.ย. 56 ถึง 08 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
11 พ.ย. 56 ถึง 15 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
น.ส.กัลยา/นางบุญปลูก
18 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางวิไลวรรณ โตสูง
24 พ.ย. 56 ถึง 26 พ.ย. 56 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี
25 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.อภิญญา เปรมจิตต์
25 พ.ย. 56 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556
นายอำนวย ศรีอนันต์
02 ธ.ค. 56 ถึง 06 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายสานนท์/น.ส.อรนุช
04 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ
09 ธ.ค. 56 สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
09 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นางมณี/นายพงศพัศ
11 ธ.ค. 56 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง
นางสมหมาย นาคะตะ
11 ธ.ค. 56 ถึง 19 ธ.ค. 56 สพป.อย. 1 เกมส์
นายไพรัช ทันกลาง
12 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
นายอำนวย ศรีอนันต์
16 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางสมหมาย/นางวิไลวรรณ ศรีวิบูลย์รัตน์
23 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.มรกต วงษ์เนตร
24 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 Child Show 2013 ระดับภาค
คณะครู
25 ธ.ค. 56 ถึง 25 ก.พ. 57 วันคริสต์มาส
ครูสาระภาษาอังกฤษ
27 ธ.ค. 56 วันปีใหม่
คณะครู
30 ธ.ค. 56 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
06 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 1/ครูมัธยมศึกษา)
นายพัสวี/นางชญาดา
11 ม.ค. 57 วันเด็ก (สนามกีฬากลาง)
สภานักเรียน
13 ม.ค. 57 ถึง 17 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2/ครูประถมปลาย)
นายอำนวย ศรีอนันต์
16 ม.ค. 57 วันครู
คณะครู
20 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 3/ครูประถมต้น)
นางวันเพ็ญ/นางศจีพร
20 ม.ค. 57 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูวนิดา แสดงฤทธิ์
27 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 4/สภานักเรียน)
น.ส.จิราภรณ์ บูชา
29 ม.ค. 57 กิจกรรม Day Camp เตรียมลูกเสือสำรอง
น.ส.ผกามาศ สุยอย
30 ม.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-NET
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
18 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (เมืองทอง)
สพฐ.
24 ก.พ. 57 เปิดโลกมหกรรมวิชาการ/งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มหกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 มหกรรมแสดงศักยภาพนักเรียน
คณะครู
28 ก.พ. 57 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
06 มี.ค. 57 วันบัณฑิตน้อย
นางวนิดา แสดงฤทธิ์
10 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / ปลายปี
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
15 มี.ค. 57 วันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร (วัดใหญ่)
นายสานนท์ สุขจรูญ
17 มี.ค. 57 วันนายขนมต้ม
นายไพรัช ทันกลาง
24 มี.ค. 57 สอบ NT ป.3
น.ส.มาลี หล่อประเสริฐ
30 มี.ค. 57 ถึง 05 เม.ย. 57 วันบรรพชาสามเณร/บวชสีลจาริณี (วัดใหญ่)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
31 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบนักเรียน
คณะครู
31 มี.ค. 57 วันแจกใบประกาศนักเรียน ม.3
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
31 มี.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหาร
01 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 โครงการสอนเสริมการอ่าน ภาคฤดูร้อน
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
09 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูมัธยมศึกษา
11 เม.ย. 57 รับทุนวัดพนัญเชิง (ประถม)
น.ส.จิราภรณ์ บูชา
01 ก.ค. 57 เดินสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายอำนวย ศรีอนันต์
03 ก.ค. 57 แข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ นายสานนท์ สุขจรูญ
04 ก.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับมัธยม
นายไพรัช ทันกลาง
05 ก.ค. 57 อบรมครูแกนนำโรงเรียนสุจริต
น.ส.กัลยา กาละมูล,นางสาวอรอุมา ขันธพาลี.นางสาวมรกต วงษ์เนตร
05 ก.ค. 57 ถึง 06 ก.ค. 57 อบรมพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวลาวรรณ์ โสภิส
06 ก.ค. 57 ถึง 07 ก.ค. 57 อบรมเด็กพิเศษเรียนร่วม
โรงแรมวรบุรี นางมณี ราตรีโชติ และนางสาวชุดารัตน์ ประพันธ์ศิลป์
07 ก.ค. 57 อบรมการทำข้อสอบออนไลน์
อาคารวิทยบริการ นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
07 ก.ค. 57 บันทึก VDO ท่องพุทธวจน
บันทึก VDO ท่องพุทธวจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นอนุบาล 2
นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
08 ก.ค. 57 รับพระราชทานใบประกาศฯ ผู้บริหารดีเด่น
โรงแรมมิราเคิล นางจุฑามาศ รอดภัย
09 ก.ค. 57 เป็นสถานที่แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
นายสานนท์ สุขจรูญ
10 ก.ค. 57 แห่เทียนจำนำพรรษา
นางสมหมาย นาคะตะ
10 ก.ค. 57 รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
โรงแรมมิราเคิล นางจุฑามาศ รอดภัย
12 ก.ค. 57 อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับปฐมวัย
นางสาวผกามาศ สุยยอย,นางวนิดา แสดงฤทธิ์
15 ก.ค. 57 อบรมวิทยากรแกนนำ โรงเรียนสุจริต (ป.5)
โรงแรมวรบุรี นางสาวกัลยา กาละมูล,นางสาวอรอุมา ขันธพาลี,นางสาวมรกต วงษ์เนตร
17 ก.ค. 57 สอบอ่าน-เขียน นักเรียนชั้น ป.2-ม.3
นางชัชมินทร์ อรรถโสภา
18 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
21 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
22 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.5
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.6
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส,ครูชาวต่างชาติ
24 ก.ค. 57 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับประถมต้น
วัดเกาะแก้ว นางวิไลวรรณ โตสูง
25 ก.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมต้น
นางวิไลวรรณ โตสูง
25 ก.ค. 57 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ เข้าศึกษาดูงาน (150 คน)
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ เข้าศึกษาดูงาน (150 คน)  เวลา 9.00 น. - 11.30 น.
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
26 ก.ค. 57 ถึง 28 ก.ค. 57 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
นางจุฑามาศ รอดภัย
27 ก.ค. 57 กิจกรรมท่องพุทธวจน ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก นายอำนวย ศรีอนันต์
28 ก.ค. 57 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับประถมปลาย
นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
29 ก.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมปลาย
นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ